Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Husordensregler

Husordensregler for Kurland Borettslag

Publisert 05-07-2016

HUSORDENSREGLER FOR KURLAND BORETTSLAG


1.INNLEDNING

Kurland Borettslag er et andelslag hvor borettshaverne i fellesskap - ikke OBOS - eier byggene. Borettshaverne er i fellesskap ansvarlig for at eiendommen holdes i god stand og at borettslagets omdømme er best mulig.

Husordensreglene inngår som en del av leiekontrakten. Det vil si at brudd på husordensreglene er brudd på den inngåtte leiekontrakt.

Betrakt ikke dette bare som en rekke forpliktelser og forbud, men regler som skal sikre Dem selv ro, orden og hygge i hjemmet og på borettslagets område. Se til at også Deres gjester tar hensyn til disse regler.


2.BRUK AV LEILIGHET OG ANDRE ROM

Ingen leilighet eller andre rom må brukes slik at man sjenerer andre beboere. Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten fra kl. 23.00 til kl. 06.00.

Banking og boring (i forbindelse med oppussing og arbeid i boligen), høy musikk, samt sang- og musikkøvelser er ikke tillatt på søn- og helligdager, heller ikke mellom kl. 20.00 og kl 08.00 fra mandag til fredag, eller etter kl. 17.00 på lørdager og dager før helligdager.

Sang- og musikkundervisning kan bare foregå etter styrets tillatelse og med samtykke fra leieboerne som kan sjeneres.

God bokultur er at man varsler naboer hvis man skal ha en festlig sammenkomst som kan medføre noe mer støy enn alminnelig, og kan vare ut over det tidspunkt som det vanligvis skal være ro.

Beboerne bør unngå å forårsake unødvendig og urimelig støy utendørs. Det bør utvises rimelighet ved bruk av TV, radio og annet lydanlegg.


3.BALKONGER OG VINDUER

Balkonger, vindusrammer o.l. inngår som en del av fasaden og kan ikke males eller forandres.

Balkonger og vinduer må ikke brukes til lufting eller tørking av tøy eller sengeklær over rekkverkets høyde på søn- og helligdager.

Risting av tøy i trappene eller på balkongene er ikke tillatt.

Rensing av sluk og avløpsrenne skal foretas jevnlig, da det ellers kan medføre frostskade.


4.OPPVARMING OG VENTILASJON I LEILIGHETENE

Påse at ventilasjon og oppvarming skjer på en forsvarlig måte slik at ingen skade oppstår.


Rekkehusbeboere kan montere varmepumpe for egen regning. Slik pumpe monteres i så fall på inngangs- eller hageside, men ikke på gavl-/ endevegg. Ifølge forskrifter fra Planog Bygningsetaten, må varmepumper ikke festes høyere på veggen enn maks. 1 meter over bakken. De som ønsker å dekke til/ beskytte sin pumpe med dertil egnet trekasse, kan kontakte vaktmester og få maling i samme farge som rekkehuset. Varmepumpeskjulere selges i de fleste byggevarehus

5.SKADER

Når skader på borettslagets eiendom kan tilbakeføres til en bestemt person vil vedkommende eller dennes foresatte bli gjort økonomisk ansvarlig.


6.BYGNINGSMESSIGE FORANDRINGER

Ved bygningsmessige forandringer i leilighet må godkjennelse fra styret foreligge.


7.ANTENNEANLEGG

Feil ved antenneanlegget meldes omgående til Get etter først å ha undersøkt om det er feil på eget apparat. Det må bare benyttes originale tilkoplingskabler.


8.LÅSING AV DØRER ETC.

Inngangsdørene skal skal være låst hele døgnet.

Det er ikke tillatt å la barn være alene i garasjeanleggene. Unødvendig opphold i trappeoppganger er ikke tillatt.


9.LUFTING, BEHANDLING AV TEKNISK UTSTYR

I blokkene er det forbudt å montere avtrekksvifte i avtrekkskanaler eller yttervegg.

Det er ikke tillatt å lufte gjennom entredøren mot trapperommet.

Det må ikke kastes uvedkommende ting i klosettet, f.eks. bleier, matrester, sanitetsbind etc.


10.TRAPPEVASK

Fra september 2006 håndteres trappevask av renholdsfirma.

I trappeoppganger må det ikke plasseres gjenstander som hindrer framkomst.


12.REGLER FOR PARKERING OG BRUK AV BIL

1)Det er forbudt å parkere på gangveiene i borettslaget.

Kjøring på gangveiene er kun tillatt i henhold til reglene for offentlig skilting. Det forutsettes at oppholdet gjøres kortest mulig og at det kun kjøres i gangfart. Unødvendig bruk av horn og rusing av motoren samt å la motoren gå på tomgang er strengt forbudt. Dette gjelder også i garasjene. Motorsykkelkjøring på gangveiene er ikke tillatt.

2)Parkering av biler skal skje på faste tilviste plasser. Det er anlagt spesielle plasser for gjesters biler. Styret kan forby annen parkering enn gjesters biler på gjesteparkeringsplassen.

3)Det er ikke tillatt av sikkerhetshensyn å leke på parkeringsplassene eller i garasjene.

4)Reparasjoner av bil er forbudt på borettslagets område. Olje og bensinsøl må ikke forekomme.

5)Avskiltede biler plassert i garasje/carport må jevnlig kontrolleres av eier. 

6)I tillegg til bilen, er det kun tillatt å oppbevare ett sett hjul på parkeringsplassen i garasjen, hvis det er plass til dette. Andre gjenstander vil bli fjernet for eierens regning og risiko. Lovlig plasserte gjenstander (hjul) må fjernes når oppslag om garasjefeiing forlanger dette.

7)Den som leier ut sin biloppstillingsplass er fortsatt ansvarlig for denne, da den er en del av leiligheten.


13.FRAMLEIE/ BRUKSOVERLATING

Framleie/ bruksoverlating må godkjennes av styret for inntil 1 - ett - år av gangen.

Borettshaver (eier) har ansvar overfor borettslaget for alle skader og ulemper som borettslaget og borettshaverne (eierne) måtte få ved dennes framleie. Framleier/ leietaker må ikke flytte inn før godkjenning fra styret foreligger.


14.MELDINGER, RUNDSKRIV ETC.

Meldinger, rundskriv eller oppslag fra styret, eller den styret bemyndiger, gjelder på samme måte som husordensreglenes bestemmelser som en del av leiekontrakten. Henvendelser til styret og undergrupper skal skje skriftlig.


15.LEDIGMELDTE LEILIGHETER

De andelseiere som ønsker å komme i betraktning ved tildeling av den ledighet leilighet, sender skriftlig søknad til OBOS Avdelingskontor innen søknadsfristens utløp.

Den andelseier som har lengst ansiennitet i borettslaget tildeles leiligheten. Ved lik ansiennitet i borettslaget foretas trekning.

Siste innflyttingsdag ved første gangs innflytting regnes som utgangspunkt i ansiennitetsberegningen. (Siste innflyttingsdag 4. september 1978.)

 

16.SØPPEL

Husholdningsavfall skal kildesorteres og kastes i miljøhus reservert for oppgang eller rekkehus. Rekkehusbeboere med egne søppelkasser, benytter disse. Renholdsverkets grønne og blå plastposer benyttes til henholdsvis matavfall og plastemballasje. Restavfallet pakkes i plastposer som skal vrenges med teksten inn og knytes med dobbel knute. Papp, papir og drikkekartong legges i egne containere. Glass og metall kastes i spesielle beholdere beregnet på dette.


17.GRØNTANLEGG

Grøntanlegg med plener og beplantninger er felles eiendom og vedlikeholdet bekostes av beboerne.

Bruksplener skal brukes med forsiktighet. Enhver skal bidra til å verne anlegget ved bl.a. å be barna følge gjeldende instrukser og foregå med godt eksempel. Sykling og ballspill er ikke tillatt på grøntanleggene foran inngangspartiene.

Det er ikke tillatt å legge ut mat til fuglene, da dette trekker duer, rotter og mus til eiendommen.


18.DUGNAD

Dugnad organiseres i den utstrekning det er nødvendig.


19.DYREHOLD

 Uten søknad og forhåndsgodkjenning er det tillatt å skaffe seg 1 (én) hund eller 1 (én) katt pr. leilighet. Dyreeiere plikter likevel å sette seg inn i borettslagets bestemmelser før hund eller katt anskaffes - og det forutsettes at de aksepterer og følger disse reglene. Særlig skal hundeeiere være kjent med båndtvangsbestemmelser og politivedtekter for Oslo. Eier er innforstått med at dyr kan forlanges fjernet om reglene ikke overholdes - og at brudd på borettslagets regler kan føre til salgspålegg av leiligheten. Det tillates maksimalt 2 (to) dyr pr. leilighet - (det vil si enten 2 hunder eller 2 katter eller 1 hund og 1 katt) - dersom styret varsles skriftlig før anskaffelse av dyr nummer 2.

  1. Det er ikke tillatt å slippe hund eller katt løs på borettslagets bruksplener, friareal, parkeringsplass eller i garasjeanlegg. Dyr skal føres i bånd på gang- og stikkvei - og luftes utenfor borettslaget område. Eier plikter å fjerne ekskrementer som dyrene etterlater seg. Lufting bør foretas av ett av husstandens medlemmer, på en slik måte at dyret ikke sjenerer, skremmer eller plager andre. Ved eventuell lufting av katt på veranda skal verandaen sikres slik at katten ikke klatrer over til naboen. Det henstilles til katteeiere å foreta kastrasjon eller sterilisering av katter som ikke brukes i avl. Styret anbefaler øremerking/ merking med chip av både katter og hunder - i tillegg til halsbånd med eiers telefonnummer.
  2. Dyr skal ikke være alene i hus/ leilighet dersom de ikke er opplært til dette. For øvrig gjelder borettslagets generelle regler om alminnelig ro - og at ingen leilighet må brukes slik at man er til sjenanse for andre beboere.
  3. Eier er erstatningspliktig for eventuelle skader forårsaket av hund eller katt.

NB! Dyreeiere skal sette seg inn i borettslagets regler FØR hund eller katt anskaffes - og plikter å rette seg etter bestemmelsene som til enhver tid gjelder. Både hunder og katter skal føres i bånd på borettslagets område alltid.


20.GENERELT

Disse regler betraktes som en del av husleiekontrakten for Kurland Borettslag, brudd på reglene blir betraktet som misligholdelse av leiekontrakten.

Det vises forøvrig til husleiekontrakten som inneholder bestemmelser om leierens plikter og ansvar.
 

21.TILLITSMANNSORDNINGEN

Borettslaget ledes av et valgt styre.

Styret kan selv organisere det øvrige tillitsarbeid slik styret finner dette mest formålstjenlig. 

Husordensregler for Kurland Borettslag

Publisert 05-07-2016

HUSORDENSREGLER FOR KURLAND BORETTSLAG


1.INNLEDNING

Kurland Borettslag er et andelslag hvor borettshaverne i fellesskap - ikke OBOS - eier byggene. Borettshaverne er i fellesskap ansvarlig for at eiendommen holdes i god stand og at borettslagets omdømme er best mulig.

Husordensreglene inngår som en del av leiekontrakten. Det vil si at brudd på husordensreglene er brudd på den inngåtte leiekontrakt.

Betrakt ikke dette bare som en rekke forpliktelser og forbud, men regler som skal sikre Dem selv ro, orden og hygge i hjemmet og på borettslagets område. Se til at også Deres gjester tar hensyn til disse regler.


2.BRUK AV LEILIGHET OG ANDRE ROM

Ingen leilighet eller andre rom må brukes slik at man sjenerer andre beboere. Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten fra kl. 23.00 til kl. 06.00.

Banking og boring (i forbindelse med oppussing og arbeid i boligen), høy musikk, samt sang- og musikkøvelser er ikke tillatt på søn- og helligdager, heller ikke mellom kl. 20.00 og kl 08.00 fra mandag til fredag, eller etter kl. 17.00 på lørdager og dager før helligdager.

Sang- og musikkundervisning kan bare foregå etter styrets tillatelse og med samtykke fra leieboerne som kan sjeneres.

God bokultur er at man varsler naboer hvis man skal ha en festlig sammenkomst som kan medføre noe mer støy enn alminnelig, og kan vare ut over det tidspunkt som det vanligvis skal være ro.

Beboerne bør unngå å forårsake unødvendig og urimelig støy utendørs. Det bør utvises rimelighet ved bruk av TV, radio og annet lydanlegg.


3.BALKONGER OG VINDUER

Balkonger, vindusrammer o.l. inngår som en del av fasaden og kan ikke males eller forandres.

Balkonger og vinduer må ikke brukes til lufting eller tørking av tøy eller sengeklær over rekkverkets høyde på søn- og helligdager.

Risting av tøy i trappene eller på balkongene er ikke tillatt.

Rensing av sluk og avløpsrenne skal foretas jevnlig, da det ellers kan medføre frostskade.


4.OPPVARMING OG VENTILASJON I LEILIGHETENE

Påse at ventilasjon og oppvarming skjer på en forsvarlig måte slik at ingen skade oppstår.


Rekkehusbeboere kan montere varmepumpe for egen regning. Slik pumpe monteres i så fall på inngangs- eller hageside, men ikke på gavl-/ endevegg. Ifølge forskrifter fra Planog Bygningsetaten, må varmepumper ikke festes høyere på veggen enn maks. 1 meter over bakken. De som ønsker å dekke til/ beskytte sin pumpe med dertil egnet trekasse, kan kontakte vaktmester og få maling i samme farge som rekkehuset. Varmepumpeskjulere selges i de fleste byggevarehus

5.SKADER

Når skader på borettslagets eiendom kan tilbakeføres til en bestemt person vil vedkommende eller dennes foresatte bli gjort økonomisk ansvarlig.


6.BYGNINGSMESSIGE FORANDRINGER

Ved bygningsmessige forandringer i leilighet må godkjennelse fra styret foreligge.


7.ANTENNEANLEGG

Feil ved antenneanlegget meldes omgående til Get etter først å ha undersøkt om det er feil på eget apparat. Det må bare benyttes originale tilkoplingskabler.


8.LÅSING AV DØRER ETC.

Inngangsdørene skal skal være låst hele døgnet.

Det er ikke tillatt å la barn være alene i garasjeanleggene. Unødvendig opphold i trappeoppganger er ikke tillatt.


9.LUFTING, BEHANDLING AV TEKNISK UTSTYR

I blokkene er det forbudt å montere avtrekksvifte i avtrekkskanaler eller yttervegg.

Det er ikke tillatt å lufte gjennom entredøren mot trapperommet.

Det må ikke kastes uvedkommende ting i klosettet, f.eks. bleier, matrester, sanitetsbind etc.


10.TRAPPEVASK

Fra september 2006 håndteres trappevask av renholdsfirma.

I trappeoppganger må det ikke plasseres gjenstander som hindrer framkomst.


12.REGLER FOR PARKERING OG BRUK AV BIL

1)Det er forbudt å parkere på gangveiene i borettslaget.

Kjøring på gangveiene er kun tillatt i henhold til reglene for offentlig skilting. Det forutsettes at oppholdet gjøres kortest mulig og at det kun kjøres i gangfart. Unødvendig bruk av horn og rusing av motoren samt å la motoren gå på tomgang er strengt forbudt. Dette gjelder også i garasjene. Motorsykkelkjøring på gangveiene er ikke tillatt.

2)Parkering av biler skal skje på faste tilviste plasser. Det er anlagt spesielle plasser for gjesters biler. Styret kan forby annen parkering enn gjesters biler på gjesteparkeringsplassen.

3)Det er ikke tillatt av sikkerhetshensyn å leke på parkeringsplassene eller i garasjene.

4)Reparasjoner av bil er forbudt på borettslagets område. Olje og bensinsøl må ikke forekomme.

5)Avskiltede biler plassert i garasje/carport må jevnlig kontrolleres av eier. 

6)I tillegg til bilen, er det kun tillatt å oppbevare ett sett hjul på parkeringsplassen i garasjen, hvis det er plass til dette. Andre gjenstander vil bli fjernet for eierens regning og risiko. Lovlig plasserte gjenstander (hjul) må fjernes når oppslag om garasjefeiing forlanger dette.

7)Den som leier ut sin biloppstillingsplass er fortsatt ansvarlig for denne, da den er en del av leiligheten.


13.FRAMLEIE/ BRUKSOVERLATING

Framleie/ bruksoverlating må godkjennes av styret for inntil 1 - ett - år av gangen.

Borettshaver (eier) har ansvar overfor borettslaget for alle skader og ulemper som borettslaget og borettshaverne (eierne) måtte få ved dennes framleie. Framleier/ leietaker må ikke flytte inn før godkjenning fra styret foreligger.


14.MELDINGER, RUNDSKRIV ETC.

Meldinger, rundskriv eller oppslag fra styret, eller den styret bemyndiger, gjelder på samme måte som husordensreglenes bestemmelser som en del av leiekontrakten. Henvendelser til styret og undergrupper skal skje skriftlig.


15.LEDIGMELDTE LEILIGHETER

De andelseiere som ønsker å komme i betraktning ved tildeling av den ledighet leilighet, sender skriftlig søknad til OBOS Avdelingskontor innen søknadsfristens utløp.

Den andelseier som har lengst ansiennitet i borettslaget tildeles leiligheten. Ved lik ansiennitet i borettslaget foretas trekning.

Siste innflyttingsdag ved første gangs innflytting regnes som utgangspunkt i ansiennitetsberegningen. (Siste innflyttingsdag 4. september 1978.)

 

16.SØPPEL

Husholdningsavfall skal kildesorteres og kastes i miljøhus reservert for oppgang eller rekkehus. Rekkehusbeboere med egne søppelkasser, benytter disse. Renholdsverkets grønne og blå plastposer benyttes til henholdsvis matavfall og plastemballasje. Restavfallet pakkes i plastposer som skal vrenges med teksten inn og knytes med dobbel knute. Papp, papir og drikkekartong legges i egne containere. Glass og metall kastes i spesielle beholdere beregnet på dette.


17.GRØNTANLEGG

Grøntanlegg med plener og beplantninger er felles eiendom og vedlikeholdet bekostes av beboerne.

Bruksplener skal brukes med forsiktighet. Enhver skal bidra til å verne anlegget ved bl.a. å be barna følge gjeldende instrukser og foregå med godt eksempel. Sykling og ballspill er ikke tillatt på grøntanleggene foran inngangspartiene.

Det er ikke tillatt å legge ut mat til fuglene, da dette trekker duer, rotter og mus til eiendommen.


18.DUGNAD

Dugnad organiseres i den utstrekning det er nødvendig.


19.DYREHOLD

 Uten søknad og forhåndsgodkjenning er det tillatt å skaffe seg 1 (én) hund eller 1 (én) katt pr. leilighet. Dyreeiere plikter likevel å sette seg inn i borettslagets bestemmelser før hund eller katt anskaffes - og det forutsettes at de aksepterer og følger disse reglene. Særlig skal hundeeiere være kjent med båndtvangsbestemmelser og politivedtekter for Oslo. Eier er innforstått med at dyr kan forlanges fjernet om reglene ikke overholdes - og at brudd på borettslagets regler kan føre til salgspålegg av leiligheten. Det tillates maksimalt 2 (to) dyr pr. leilighet - (det vil si enten 2 hunder eller 2 katter eller 1 hund og 1 katt) - dersom styret varsles skriftlig før anskaffelse av dyr nummer 2.

  1. Det er ikke tillatt å slippe hund eller katt løs på borettslagets bruksplener, friareal, parkeringsplass eller i garasjeanlegg. Dyr skal føres i bånd på gang- og stikkvei - og luftes utenfor borettslaget område. Eier plikter å fjerne ekskrementer som dyrene etterlater seg. Lufting bør foretas av ett av husstandens medlemmer, på en slik måte at dyret ikke sjenerer, skremmer eller plager andre. Ved eventuell lufting av katt på veranda skal verandaen sikres slik at katten ikke klatrer over til naboen. Det henstilles til katteeiere å foreta kastrasjon eller sterilisering av katter som ikke brukes i avl. Styret anbefaler øremerking/ merking med chip av både katter og hunder - i tillegg til halsbånd med eiers telefonnummer.
  2. Dyr skal ikke være alene i hus/ leilighet dersom de ikke er opplært til dette. For øvrig gjelder borettslagets generelle regler om alminnelig ro - og at ingen leilighet må brukes slik at man er til sjenanse for andre beboere.
  3. Eier er erstatningspliktig for eventuelle skader forårsaket av hund eller katt.

NB! Dyreeiere skal sette seg inn i borettslagets regler FØR hund eller katt anskaffes - og plikter å rette seg etter bestemmelsene som til enhver tid gjelder. Både hunder og katter skal føres i bånd på borettslagets område alltid.


20.GENERELT

Disse regler betraktes som en del av husleiekontrakten for Kurland Borettslag, brudd på reglene blir betraktet som misligholdelse av leiekontrakten.

Det vises forøvrig til husleiekontrakten som inneholder bestemmelser om leierens plikter og ansvar.
 

21.TILLITSMANNSORDNINGEN

Borettslaget ledes av et valgt styre.

Styret kan selv organisere det øvrige tillitsarbeid slik styret finner dette mest formålstjenlig. 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Book VelferdslokaletLes mer

Været i Kurlandstien

Mandag
0°C
Partly cloudy
Tirsdag
-2°C
Fair
Onsdag
4°C
Partly cloudy
Værvarsel fra yr.no

Her er vi